• Vaizdo stebėjimo politika

  VAIZDO STEBĖJIMO PRIVATUMO POLITIKA

  Atnaujinta: 2019 m. birželio 21d.

   

  UAB „Sportpoint“, juridinio asmens kodas: 303035753, adresas: J. Jasinskio g. 14A, Vilnius, el. p. gdpr@sportpoint.lt, Tel.+370 616 85333 (toliau – Bendrovė)vaizdo stebėjimo privatumo politika numato, kaip tvarkome Jūsų asmens duomenis, susijusius su vykdomu stebėjimu vaizdo kameromis Bendrovės parduotuvėje, adresu J. Jasinskio g. 14A, Vilniuje.

   

  Vykdant vaizdo stebėjimą Bendrovė vadovaujasi 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (toliau – Reglamentas), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu (toliau —  ADTAĮ), Lietuvos Respublikos darbo kodeksu irkitais teisės aktais, reglamentuojančiais asmens duomenų apsaugą.

   


   

  Kokią informaciją ir kokiais tikslais apie Jus renkame?

   

  Siekiant užtikrinti asmenų ir nuosavybės ar kitu teisiniu pagrindu Bendrovės valdomų materialinių išteklių apsaugą Bendrovės patalpose ir tam, kad būtų gauti įrodymai, jei įvykdoma nusikalstama veika, Bendrovė renka Jūsų atvaizdą ir su jumis susijusius vaizdo įrašus.

   


   

  Asmens duomenų teisėto tvarkymo kriterijai

  Jūsų asmens duomenys tvarkomi tik teisės aktuose nustatytais asmens duomenų teisėto tvarkymo kriterijais (pagrindais) ir tik tais tikslais, dėl kurių duomenys buvo gauti, t. y. vaizdo duomenys tvarkomi siekiant teisėtų Bendrovės interesų tam, kad būtų įgyvendinti nurodyti vaizdo stebėjimo tikslai (Reglamento 6 str. 1 d. f punktas). Vaizdo stebėjimas Bendrovės patalpose vykdomas išimtinai norint apsaugoti Bendrovės ir (ar) trečiųjų asmenų turtą.

   


   

  Kam teikiame Jūsų asmens duomenis?

  Asmens duomenų tvarkymui Bendrovė turi teisę pasitelkti duomenų tvarkytojus, kurie tvarko duomenis Bendrovės vardu, pvz., debesijos, serverių nuomos ir susijusias paslaugas teikiančios įmonės, kurios saugotų Jūsų vaizdo duomenis, taip pat IT ūkio priežiūrą atliekančios įmonės, kurios gali turėti prieigą prie Jūsų asmens duomenų. Tokie duomenų tvarkytojai veikia tik pagal Bendrovės nurodymus ir teisės aktų reikalavimus.

   

  Jūsų asmens duomenys nėra perduodami į trečiąją valstybę arba tarptautinei organizacijai. Jūsų asmens duomenis tvarkome ir saugome Europos Sąjungos (ES) arba Europos ekonominės erdvės (EEE) teritorijoje.

   


   

  Kiek laiko saugomi asmens duomenys?

  Vaizdo duomenų įrašai saugomi 7dienas, išskyrus atvejus, kai dėl atliekamo tyrimo tokie įrašai turi būti saugomi ilgiau.

  Jūsų teisės

  • teisė susipažinti su savo asmens duomenimis, įskaitant teisę į asmens duomenų kopiją;
  • teisė reikalauti ištrinti savo asmens duomenis („teisė būti pamirštam“);
  • teisė reikalauti apriboti savo asmens duomenų tvarkymą;
  • teisė į duomenų perkeliamumą;
  • teisė nesutikti su Jūsų asmens duomenų tvarkymu.

  Jūs taip pat turite teisę pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai (daugiau informacijos www.ada.lt), jeigu manote, kad Jūsų asmens duomenys yra tvarkomi nesilaikant asmens duomenų apsaugą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų.

  Kad galėtumėte įgyvendinti šias teises, turite pateikti mums prašymą raštu ir tokiu būdu, kuriuo galėtume Jus identifikuoti.

   


   

  Pakeitimai

  Kartas nuo karto galime pakeisti ar papildyti šios politikos sąlygas. Apie pakeitimus Bendrovė praneša Svetainėje nurodydama politikos atnaujinimo datą.

   

  Susisiekite

  UAB „Sportpoint“

  web@sportpoint.lt

  +370 616 85333