Prekių katalogas

Privatumo politika

Mes suvokiame svarbą, tenkančią Jūsų asmens duomenų apsaugai, todėl renkame ir tvarkome tik tuos Jūsų duomenis, kurie reikalingi vykdant mūsų veiklą. Tvarkydami asmens duomenis vadovaujamės 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas (toliau – BDAR), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu, taip pat kituose teisės aktuose, reglamentuojančiuose asmens duomenų tvarkymą ir apsaugą, įtvirtintais reikalavimais. Pripažįstame ir gerbiame kiekvieno fizinio asmens, apsilankiusio Svetainėje, teisę į privatumą, todėl šioje Privatumo politikoje pateikia informaciją apie Jūsų asmens duomenų tvarkymą.

Jūsų asmens duomenų tvarkytojas yra UAB „Sportpoint“, juridinio asmens kodas: 303035753, adresas: J. Jasinskio g. 14A, Vilnius, el. p. hello@sportpoint.lt, Tel. +370 616 85333 (toliau – Bendrovė).

Kokią informaciją apie Jus renkame?

Renkame toliau nurodytą informaciją tam kad galėtume suteikti pagerinti ir apsaugoti mūsų teikimas paslaugas Jums:

1. Ameniniai duomenys 

Kai naudojatės mūsų paslaugomis mes renkame tam tikrą Jus identifikuojančią informaciją:

 • Registracijos Svetainėje tikslais renkame Jūsų vardą, pavardę, gyvenamosios vietos adresą, el. pašto adresą, telefono numerį.
 • Prekių įsigijimo tikslais (apsipirkimo) per mūsų Svetainę tikslais renkame Jūsų vardą, pavardę, gyvenamosios vietos adresą, pristatymo adresą (jeigu jis skiriasi nuo gyvenamosios vietos adreso), el. pašto adresą, telefono numerį.
 • Registracijos pėdos testui (tinkamų sportinių batelių parinkimo) tikslais renkame Jūsų vardą, pavardę, el. pašo adresą, mob. telefono numerį, rezervacijos laiką.
 • Tiesioginės rinkodaros tikslais tvarkome Jūsų vardą, pavardę, el. pašto adresą, telefono numerį.

2. Naudojimo duomenys

Mes taip pat galime rinkti informaciją kurią Jūsų naršyklė pateikia kai apsilankote Svetainėje ar kai prisijungiate prie Svetainės per mobilųjį įrenginį.Tai gali būti informacija susijusi su Jūsų IP (interneto protokolo) adresu naršyklės ir įrenginio tipu informacija apie tai kokias internetines svetaines lankėte prieš tai ir kiti identifikatoriai susiję su Jūsų įrenginiu.

3. Slapukų duomenys

Svetainėje naudojami slapukai kad galėtume stebėti veiklą mūsų Svetainėje ir laikyti tam tikrą informaciją. Daugiau informacijos rasite mūsų Slapukų politikoje.

Kokiais tikslais renkami asmens duomenys?

Asmens duomenys Svetainėje renkami šiais tikslais:

 • registracijos (vartotojo sukūrimo) Svetainėje tikslais;
 • prekių įsigijimo ir kitų paslaugų Svetainėje suteikimo tikslais;
 • registracijos pėdos testui (tinkamų sportinių batelių parinkimo) tikslais;
 • tiesioginės rinkodaros tikslais (sutikę su tiesiogine rinkodara Jūs sutinkate, kad teiksime Jums skirtus pasiūlymus, naujienas apie teikiamas paslaugas, informaciją apie vykstančius renginius, akcijas ar kitą informaciją, taip pat teirautumėmės Jūsų nuomonės apie paslaugas);
 • verslo analitikai bei statistikos analizėms, bendriesiems tyrimams, kurie leidžia gerinti paslaugas bei tobulinti jų kokybę;
 • techninių problemų sprendimui ir jų atsiradimo užkirtimui.

Iš kur gaunami Jūsų asmens duomenys?

Asmens duomenys gaunami iš Jūsų pateiktos informacijos Bendrovei per Svetainę.Jūs užtikrinate, kad pateiksite Bendrovei tikslius ir teisingus asmens duomenis ir nepateiksite trečiųjų asmenų duomenų.

Asmens duomenų teisėto tvarkymo kriterijai

Jūsų pateikti asmens duomenys tvarkomi tik teisės aktuose nustatytais asmens duomenų teisėto tvarkymo kriterijais (pagrindais) ir tik tais tikslais dėl kurių duomenys buvo gauti:

 • registracijos Svetainėje tikslais taip pat prekių įsigijimo tikslais Jūsų asmens duomenys tvarkomi siekiant įvykdyti sutartį kurios šalis esate arba siekiant imtis veiksmų Jūsų prašymu prieš sudarant sutartį (BDAR 6 straipsnio 1 dalies b punktas) t. y. duomenys tvarkomi siekiant Jums suteikti paslaugas;
 • registracijos pėdos testui (tinkamų sportinių batelių parinkimo) tikslais Jūsų asmens duomenys tvarkomi siekiant teisėtų Bendrovės interesų (BDAR 6 straipsnio 1 dalies f punktas) t. y. Bendrovė turi teisėtą interesą užregistruoti Jūsų norimą ir pasirinktą laiką vizitui mūsų parduotuvėje;
 • tiesioginės rinkodaros tikslais Jūsų asmens duomenys tvarkomi gavus Jūsų sutikimą tvarkyti šiuos duomenis (BDAR 6 straipsnio 1 dalies a punktas) t. y. uždėjus varnelę prie sutikimo su tiesiogine rinkodara arba užprenumeravus mūsų naujienlaiškį.

Kam teikiame Jūsų asmens duomenis?

Asmens duomenų tvarkymui Bendrovė turi teisę pasitelkti duomenų tvarkytojus kurie tvarko duomenis Bendrovės vardu pvz. debesijos serverių nuomos ir susijusias paslaugas teikiančios įmonės kurios saugotų Jūsų asmens duomenis taip pat IT ūkio priežiūrą atliekančios įmonės kurios gali turėti prieigą prie Jūsų asmens duomenų rinkodaros paslaugas teikiančios įmonės ir kt. Tokie duomenų tvarkytojai veikia tik pagal Bendrovės nurodymus ir teisės aktų reikalavimus.

Jūsų asmens duomenys (vardas, pavardė, telefono numeris) taip pat gali būti perduoti kurjerių tarnyboms siekiant pristatyti Jums užsakytas prekes.

Jūsų asmens duomenys nėra perduodami į trečiąją valstybę arba tarptautinei organizacijai. Jūsų asmens duomenis tvarkome ir saugome Europos Sąjungos (ES) arba Europos ekonominės erdvės (EEE) teritorijoje.

Kiek laiko saugomi asmens duomenys?

Jūsų pateikti asmens duomenys saugomi ne ilgiau negu to reikalauja duomenų tvarkymo tikslai ir (ar) teisės aktai. Jūsų asmens duomenų saugojimo trukmė priklauso nuo konkrečių asmens duomenų saugojimo tikslų ir teisėto tvarkymo kriterijų.

 • Registracijos (vartotojo sukūrimo) Svetainėje metu pateikti duomenys saugomi 1 (vienus) metus nuo paskutinio prisijungimo prie vartotojo paskyros.
 • Įsigijus prekes per Svetainę Jūsų asmens duomenys saugomi 10 (dešimt) metų nuo paslaugų suteikimo dienos.
 • Asmens duomenys tiesioginės rinkodaros tikslais tvarkomi 5 (penkis) metus nuo sutikimo davimo dienos arba iki sutikimo atšaukimo.
 • Kiti asmens duomenys pateikti per Svetainę tvarkomi 1 (vienus) metus nuo paskutinės korespondencijos su Jumis.

Jūsų tesės

 • teisė susipažinti su savo asmens duomenimis įskaitant teisę į asmens duomenų kopiją;

 • teisė reikalauti ištaisyti savo asmens duomenis jeigu jie yra netikslūs;

 • teisė reikalauti ištrinti savo asmens duomenis („teisė būti pamirštam“);

 • teisė reikalauti apriboti savo asmens duomenų tvarkymą;

 • teisė į duomenų perkeliamumą;

 • teisė nesutikti su Jūsų asmens duomenų tvarkymu;

 • teisė susipažinti su savo asmens duomenimis įksitant teisę į asmens duomenų kopiją.

Jeigu sutikote su asmens duomenų tvarkymu tiesioginės rinkodaros tikslais Jūs turite teisę bet kuriuo metu atšaukti šį duotą sutikimą (bet kuriuo metu – parašius el. laišku hello@sportpoint.lt arba paskambinus telefonu +370 616 85333, gavus SMS pranešimą – paskambinus +370 616 85333, gavus skambutį – atsisakyti pokalbio metu, gavus naujienlaiškį – atšaukti prenumeratą paspaudus laiške nurodytą nuorodą). Informuojame kad sutikimo atšaukimas nedaro poveikio sutikimu pagrįsto duomenų tvarkymo atlikto iki sutikimo atšaukimo teisėtumui.

Jūs taip pat turite teisę pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai (daugiau informacijos www.ada.lt) jeigu manote kad Jūsų asmens duomenys yra tvarkomi nesilaikant asmens duomenų apsaugą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų.

Kad galėtumėte įgyvendinti šias teises turite pateikti mums prašymą raštu ir tokiu būdu kuriuo galėtume Jus identifikuoti.

Visi pranešimai susiję su asmens duomenų tvarkymu yra pateikiami el. paštu hello@sportpoint.lt arba paštu: Sportpoint parduotuvė, J. Jasinskio g. 14A Vilnius. Atsakymas pateikiamas tokia forma kokia Bendrovė gavo Jūsų pranešimą ar pretenziją ir ne vėliau kaip per 1 (vieną) mėnesį nuo pranešimo gavimo dienos (šis terminas tam tikrais atvejai gali būti pratęstas dar 2 (dviem) mėnesiams).

Galiojimas ir Pakeitimai

Ši privatumo politika galioja nuo 2019 m. birželio 21 d. Apie Privatumo politikos pakeitimus pranešime savo internetinėje svetainėje nurodydami Privatumo politikos atnaujinimo datą.

 


Vaidzo stebėjimo Privatumo politika

Atnaujinta: 2019 m. birželio 21d.

UAB „Sportpoint“, juridinio asmens kodas: 303035753, adresas: J. Jasinskio g. 14A, Vilnius, el. p. gdpr@sportpoint.lt, Tel.+370 616 85333 (toliau – Bendrovė)vaizdo stebėjimo privatumo politika numato, kaip tvarkome Jūsų asmens duomenis, susijusius su vykdomu stebėjimu vaizdo kameromis Bendrovės parduotuvėje, adresu J. Jasinskio g. 14A, Vilniuje.

Vykdant vaizdo stebėjimą Bendrovė vadovaujasi 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (toliau – Reglamentas), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu (toliau — ADTAĮ), Lietuvos Respublikos darbo kodeksu irkitais teisės aktais, reglamentuojančiais asmens duomenų apsaugą.

Kokią informaciją ir kokiais tikslais apie Jus renkame?

Siekiant užtikrinti asmenų ir nuosavybės ar kitu teisiniu pagrindu Bendrovės valdomų materialinių išteklių apsaugą Bendrovės patalpose ir tam, kad būtų gauti įrodymai, jei įvykdoma nusikalstama veika, Bendrovė renka Jūsų atvaizdą ir su jumis susijusius vaizdo įrašus.

Asmens duomenų teisėto tvarkymo kriterijai

Jūsų asmens duomenys tvarkomi tik teisės aktuose nustatytais asmens duomenų teisėto tvarkymo kriterijais (pagrindais) ir tik tais tikslais, dėl kurių duomenys buvo gauti, t. y. vaizdo duomenys tvarkomi siekiant teisėtų Bendrovės interesų tam, kad būtų įgyvendinti nurodyti vaizdo stebėjimo tikslai (Reglamento 6 str. 1 d. f punktas). Vaizdo stebėjimas Bendrovės patalpose vykdomas išimtinai norint apsaugoti Bendrovės ir (ar) trečiųjų asmenų turtą.

Kam teikiame Jūsų asmens duomenis?

Asmens duomenų tvarkymui Bendrovė turi teisę pasitelkti duomenų tvarkytojus, kurie tvarko duomenis Bendrovės vardu, pvz., debesijos, serverių nuomos ir susijusias paslaugas teikiančios įmonės, kurios saugotų Jūsų vaizdo duomenis, taip pat IT ūkio priežiūrą atliekančios įmonės, kurios gali turėti prieigą prie Jūsų asmens duomenų. Tokie duomenų tvarkytojai veikia tik pagal Bendrovės nurodymus ir teisės aktų reikalavimus.

Jūsų asmens duomenys nėra perduodami į trečiąją valstybę arba tarptautinei organizacijai. Jūsų asmens duomenis tvarkome ir saugome Europos Sąjungos (ES) arba Europos ekonominės erdvės (EEE) teritorijoje.

Kiek laiko saugomi asmens duomenys?

Vaizdo duomenų įrašai saugomi 7dienas, išskyrus atvejus, kai dėl atliekamo tyrimo tokie įrašai turi būti saugomi ilgiau.

Jūsų teisės

 • teisė susipažinti su savo asmens duomenimis, įskaitant teisę į asmens duomenų kopiją;
 • teisė reikalauti ištrinti savo asmens duomenis („teisė būti pamirštam“);
 • teisė reikalauti apriboti savo asmens duomenų tvarkymą;
 • teisė į duomenų perkeliamumą;
 • teisė nesutikti su Jūsų asmens duomenų tvarkymu.
 • Jūs taip pat turite teisę pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai (daugiau informacijos www.ada.lt), jeigu manote, kad Jūsų asmens duomenys yra tvarkomi nesilaikant asmens duomenų apsaugą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų.

Kad galėtumėte įgyvendinti šias teises, turite pateikti mums prašymą raštu ir tokiu būdu, kuriuo galėtume Jus identifikuoti.

Pakeitimai

Kartas nuo karto galime pakeisti ar papildyti šios politikos sąlygas. Apie pakeitimus Bendrovė praneša Svetainėje nurodydama politikos atnaujinimo datą.

Susisiekite

UAB „Sportpoint“

hello@sportpoint.lt

+370 616 85333